Certified

ISO 9001:2015

Number #1

Lead The Lines

Leading Provider

Of Logistic Solutions
  • Nonthaburi, Thailand
  • +66 (0)2 501 6300

Certified

ISO 9001:2015

Number #1

Lead The Lines

Leading Provider

Of Logistic Solutions

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด มอบถังอเนกประสงค์แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คุณดลกมล เอนจินทะ และคุณศรุตยา สงวนวงศ์ ผู้แทนบริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด ร่วมมอบถังอเนกประสงค์แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (Nation Blood Center) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจารุพร พรหมวงศ์   รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

Top