mwadmin
All Promotion

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คุณดลกมล เอนจินทะ และคุณศรุตยา สงวนวงศ์ ผู้แทนบริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด ร่วมมอบถังอเนกประสงค์แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (Nation Blood Center) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจารุพร พรหมวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ